ARTICLES OF ASSOCIATION

This is an unofficial translation. In case of differences between the Swedish version and the English translation, the Swedish version shall prevail 
Anoto Group AB

Bolagsordning för ANOTO GROUP AB, org. nr. 556532-3929

BOLAGSORDNING
antagen på extra bolagsstämma den 27 april 2016

ARTICLES OF ASSOCIATION
adopted at the extraordinary general meeting of shareholders on 27 April 2016

§ 1 Firma/ Name of the company

Bolagets firma är Anoto Group AB (publ).

The name of the company is Anoto Group AB (publ).

§ 2 Verksamhet/Objects

Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra bild- och texthanteringssystem samt utöva därmed förenlig verksamhet.

The company shall develop, produce and market systems for handling pictures and texts and conduct other business consistent therewith.

§ 3 Styrelsens säte/ Registered office

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

The registered office of the Company shall be in the Municipality of Stockholm.

§ 4 Aktiekapital/ Share capital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

The share capital of the Company shall amount to not less than SEK 20,000,000 and not more than SEK 80,000,000.

§ 5 Antalet aktier/ Number of shares

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000.

The number of shares shall amount to not less than 1,000,000 and not more than 4.000,000,000.

§ 6 Styrelse/ Board of Directors

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter.

The board of directors shall consist of not less than three and not more than eight directors with not more than five deputies.

 § 7 Revisorer/ Auditors

Bolaget ska som revisor ha ett eller två registrerade revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisionsbolaget utsågs.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

One or two certified auditors shall be assigned by the Company. The assignment as auditors shall be valid up to and including the Annual General Meeting held during the fourth fiscal year after the year of the assignment.

The board of directors is authorized to appoint one or more special auditors to audit such statements or plans prepared by the board of directors in accordance with the Companies Act in relation to such an issue of shares, warrants or convertibles with provisions on non-cash consideration or that subscription shall be made against payment through set-off of claims or other provisions, transfer of own shares against non-cash consideration, reduction of share capital or statutory reserve, merger or division of limited liability companies.

 § 8 Årsstämma/ Annual General Meeting

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och, i förekommande fall, revisorerna.
 10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

The following matters shall be considered by the annual general meeting:

1.Election of chairman of the Meeting.
2. Preparation and approval of the voting list.
3. Approval of the Agenda.
4. Election of one or two persons to approve the minutes.
5. Question as to whether the meeting has been duly convened.
6. Presentation of the annual report and the auditor’s report as well as, where appropriate, the consolidated annual report and the consolidated auditor’s report.
7. Resolutions on:
a) adoption of the income statement and the balance sheet, as well as, where appropriate, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;
b) allocation of the company’s profit/loss pursuant to the balance sheet adopted by the meeting;
c) discharge of personal liability of the board members and the managing director.
8. Determination of the number of board members and, where appropriate, auditors.
9. Determination of fees to be paid to the board members and, where appropriate, the auditors.
10. Election of board of directors and, where appropriate, auditors.
11. Other matters to be addressed to the meeting pursuant to the Companies Act or the articles of association.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma/ Notices convening general meetings

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

Notice of annual general meetings shall be made through announcement in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and on the Company’s web page. Notice having been sent out shall be advertised in Dagens Nyheter.

§ 10 Deltagande vid bolagsstämma/Attending general meetings

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolagets styrelse viss dag. Denna dag, som inte får vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och som inte får infalla tidigare än den femte vardagen före stämman, skall anges i kallelsen till stämman.

Shareholders who wish to attend the annual general meeting, shall be registered as shareholders in a print-out or similar representation of the whole share register setting forth the circumstances five weekdays prior to the meeting, and shall have given notice of the attendance to the board of directors of the company a certain day. This day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and shall occur not earlier than on the fifth weekday prior to the general meeting and must be set out in the notice. 

§ 11 Plats för bolagsstämma/Location of the general meeting

Bolagsstämma kan hållas, förutom i Stockholms kommun, i Lunds kommun.

General meetings may be held, apart from in the municipality of Stockholm, in the municipality of Lund.

§ 12 Avstämningsförbehåll/ Record date provision

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

The shares of the company must be registered in a central securities depository register pursuant to the Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

§ 13 Räkenskapsår/ Financial year

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden kalenderår.

The Company’s financial year shall be the calendar year.